Choose Language

Meld skade

I de aller fleste tilfeller kan du få hjelp direkte i den butikken hvor du kjøpte produktet ditt, men du kan alltid henvende deg til oss for å meld skaden.

Telefon: 23 96 34 90

E-post: skade@solidab.no

Dersom vi ikke skulle komme til enighet 

Hvis du ikke er fornøyd med en beslutning, eller har andre spørsmål som vedrører våre produkter og tjenester, ber vi deg ta kontakt med oss. Det er viktig for oss å høre din mening og å følge opp eventuelle klager. Vi er selvfølgelig også beredt til å gjenoppta en sak dersom f.eks. forutsetningene har endret seg eller vi har misforstått hverandre.

1. Begynn med å kontakte den som behandlet saken din.

2. Hvis du vil at saken din skal behandles på nytt, kan du sende en skriftlig klage via e-post eller brev til den som er klageansvarlig på Solid Insurance.

Kontakt klageansvarlig ved å maile til klagomal@solidab.se eller send klagen din til:

Solid Insurance, Att: Klagomålsansvarig, Box 220 68, 250 22 Helsingborg, Sverige.

3. Hvis du etter å ha vært i kontakt med ovennevnte fremdeles er misfornøyd, kan du sende en skriftlig klage til Solids forsikringsnemnd, som tar opp saken din til behandling.

Kontakt Solids forsikringsnemnd ved å maile til forsakringsnamnd@solidab.se eller sende klagen din til:

Försäkringsnämnd Solid Insurance, Box 220 68, 250 22 Helsingborg, Sverige.

Hvis du ikke kan godta vår endelige beslutning, har du mulighet til å få prøvd saken eksternt gjennom følgende instanser:

· Finansklagenemnda Skade (tidl. Forsikringsklagenemnda)

Finansklagenemnda er et bransjebasert utenrettslig tvisteløsningsorgan som har som hovedformål å behandle tvister som oppstår mellom finansforetak og deres kunder innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans og verdipapirfond. Finansklagenemnda Skade avgir uttalelser vedrørende forståelsen av forsikringsvilkår og lovgivning i forbindelse med konkrete saker relatert til skadeforsikring. Ytterligere opplysninger fremkommer på http://www.finkn.no

· Domstolsbehandling

En forsikringstvist kan også prøves i de ordinære domstoler, i første rekke tingretten.